Dybenskærhave

Bruger- og Pårørenderåd

Bruger- og pårørenderåd er et forum for dialog og samarbejde mellem beboere, pårørende, ældreråd og personale.

Læs mere om rådet her:

Målet med rådet er at opnå de bedst mulige forhold for beboerne på Dybenskærhave.

Der afholdes 4 årlige møder. Mødefrekvensen kan dog fastsættes anderledes ved behov. Opgaven er at repræsentere beboernes interesser i alle de sammenhænge hvori Rådet finder det hensigtsmæssigt.

Rådet høres/inddrages i:

  • Tilsynsrapporter fra kommunale tilsyn
  • Tilsynsrapporter fra Embedslægetilsyn

Fastlæggelse af retningslinjer for det daglige liv i og omkring boligen, herunder:

  • Pleje
  • Omsorgsindsatsen
  • Menuplaner
  • Arbejdsrutiner
  • Aktiviteter
  • Samvær m.m.

Rådet kan ikke behandle almindelige ledelsesforhold og drøfter normalt heller ikke konkrete isolerede problemstillinger.

Hvis du gerne vil være med i Bruger- og pårørenderådet kan du kontakte rådets sekretær, Pia Obel Hansen på poh@hvidovre.dk eller tlf. 3634 4101.

Referat af Bruger - Pårørenderådsmøde kan downloades her: